New Houshamadyan Article
 
Full Image

The Kheranian Map – A Unique Historical Artifact

George Aghjayan has been collaborating with Houshamadyan since its founding. His many contributions have included articles, rare books, and rare photographs. He has also helped Houshamadyan organize its public workshops.
 
George recently provided us with the digitized version of a map that was prepared by Mardiros Kheranian in 1922. The map has been kept at the Hairenik building in Boston for many years.
 
The map is in Armenian. It portrays Armenia with the borders delineated by Woodrow Wilson, the former president of the United States. In addition to historical Armenia, it includes the regions of Pontus, Lesser Armenia, and Cilicia, as well as Persia and the Caucasus. The map features minute details. Alongside large and small cities, it also includes the names and locations of villages. In other words, it is an artifact of genuine historical value.
 
George has also written a short article that explores the map’s history and describes the process of its digitization.
 
We have taken this opportunity to add a new feature to our site, similar to Google Maps, which allows our readers to navigate and magnify maps. Use the icons in the upper left-hand corner of the map to navigate it.

Here is the link to the page:
https://www.houshamadyan.org/en/themes/cartography/kheranians-map.html

The article was translated into Armenian and Turkish respectively by Chaghig Chahinian-Arzrouni and Arlet İncidüzen.

Best wishes,
Houshamadyan Editorial Board

Full Image

Խերանեանի քարտէս - Պատմական իւրայատուկ գործի մը հրատարակութիւնը

Ճորճ Աղճայեանին հետ մեր գործակցութիւնը սկսած է Յուշամատեանի հիմնադրութեան առաջին իսկ օրերէն։ Ան մեր էջերուն մէջ յօդուածներ հրատարակած է, հազուագիւտ գիրքեր եւ լուսանկարներ մեզի տրամադրած է, միասին արհեստանոցներ workshop կազմակերպած ենք, եւ շարքը երկար է։

Վերջերս ան մեզի ղրկեց թուայնացուած հազուագիւտ քարտէս մը, որ գծուած է Մարտիրոս Խերանեանին կողմէ, 1922-ին եւ տարիներ շարունակ պահուած է Պոսթոնի «Հայրենիք»ի շէնքին մէջ։

Քարտէսը հայերէն է եւ կը ներկայացնէ Հայաստանը Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ուուտրոու Ուիլսոնի սահմանագծումով։ Հոն կ՚երեւին նաեւ Պոնտոսի, Փոքր Հայքի, Կիլիկիոյ շրջանները, ինչպէս նաեւ Պարսկաստանն ու Կովկասը։ Պատմական Հայաստանի տարածքը ներկայացուած է ամենայն մանրամասնութեամբ, մեծ ու փոքր քաղաքներուն կողքին նշուած են նաեւ գիւղերուն անունները։ Մէկ խօսքով, պատմական իւրայատուկ արժէք ներկայացնող գործ մըն է։

Ճորճը գրած է նաեւ կարճ յօդուած մը, ուր կը ներկայացնէ քարտէսին պատմականը եւ անոր թուայնացումին ամբողջ գործընթացը։

Այս առիթով մեր կայքէջին մէջ աւելցուցած ենք նոր գործիք մը, որուն միջոցաւ կրնաք քարտէսը քանի մը անգամ մեծցնել եւ ձեր շարժագիծով այնտեղ տեղաշարժիլ, ինչպէս կ՚ընէք օրինակ Google Maps-ի մէջ։ Պարզապէս պէտք է գործածել քարտէսին վերի ձախ անկիւնը տեղադրուած նշանները։

Ահաւասիկ էջին կապը՝
https://www.houshamadyan.org/arm/themes/maps/kheranianmap.html

Յօդուածը հայերէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցին յաջորդաբար Շաղիկ Շահինեան-Արծրունի եւ Արլէթ Ինճիտիւզէն։

Լաւագոյն մաղթանքներ՝
Յուշամատեանի խմբագրական կազմ

Full Image

Kheranian Haritası - Tarihi Nadide Bir Eserin Yayınlanması 

Huşamadyan'ın kurulduğu günden beri George Aghjaian ile işbirliğimiz sürmektedir. Kendisi sayfalarımızda yayınlanmak üzere makaleler kaleme almış, bize nadir kitap ve fotoğraflar temin etmiş, atölyelerimize katkı sağlamış ve daha birçok konuda işbirliği göstermiştir.

Son olarak bize çok nadide bir haritanın, Mardiros Kheranian'ın 1922'de çizdiği ve yıllar boyunca Boston'daki "Hayrenik" binasında muhafaza edilen haritanın, dijital nüshasını ulaştırdı.

Harita Ermenicedir ve Birleşik Devletler başkanı Woodrow Wilson'ın belirlediği Ermenistan sınırlarını göstermektedir. Haritada Pontus, Küçük Ermenistan, Kilikya bölgelerinin yanı sıra Iran ve Kafkasya da görülmektedir. Tarihi Ermenistan coğrafyası bütün ayrıntısıyla gösterilmiş, büyük ve küçük şehirlerin yanında köylerin de isimleri belirtilmiştir. Tek sözle tarihi değere sahip nadir bir eserdir bu.

George haritanın tarihi önemini ve dijitalleştirilme serüvenini anlatan kısa bir makale de kaleme aldı.

Bu vesileyle sitemize imlecinizle haritayı kaydırıp görseli Google Maps'teki gibi büyütüp küçültebileceğiz  yeni bir araç ekledik. Bunun için haritanın sol üst köşesindeki imgeleri kullanabilirsiniz.

Sayfanın linki:
https://www.houshamadyan.org/tur/basliklar/haritalar/kheranian-haritasi.html

Makaleyi Ermenice ve Türkçeye sırasıyla Şağig Şahinyan-Ardzruni ve Arlet İncidüzen tercüme etti.

En iyi dileklerimizle,
Houshamadyan yayın ekibi

Full Image
Full Image
Follow us on Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo
Facebook Twitter Instagram Vimeo