New Houshamadyan Article
 
Full Image
1944, Lebanon.

Bedros Parsegh Ashekian’s Descendants | ODA

We resume our series of articles on the history of the Ashekian/Iynedjian/Bakalian/Bohdjelian clan, this time focusing on the descendants of Parsegh Ashekian.
 
This family history takes us to Gesaria (Kayseri), Adana, Cyprus, Beirut, Baghdad, Cairo, Alexandria, Haifa, Tehran, Buenos Aires, Constantinople/Istanbul, the United States, and Canada. Members of the family were scattered across these countries and regions, especially after their final departure from their native Adana.
 
The article was written by Anny Bakalian, who has been working for many years to restore and revive her family’s history and memories. Ruby Gulian also contributed to the preparation of this page.

Here is the link to the page:
https://www.houshamadyan.org/oda/americas/ashekian/iynedjian/bakalian/bohdjelian-coll-5.html

The article was translated into Armenian and Turkish respectively by Vartan Tashjian and Arlet İncidüzen.

Best wishes,
Houshamadyan Editorial Board

Full Image

Պետրոս Բարսեղ Աշըգեանին շառաւիղները | ԹԲԱ

Աշըգեան/Իյնէճեան/Պագալեան/Պօհճէլեան գերդաստանին պատմութիւնը կը շարունակենք եւ այս անգամ կը ներկայացնենք Բարսեղ Աշըգեանին շառաւիղները։

Ընտանեկան այս պատմութիւնը մեզի կը փոխադրէ Կեսարիա, Ատանա, Կիպրոս, Պէյրութ, Պաղտատ, Գահիրէ, Աղեքսանդրիա, Հայֆա, Թեհրան, Պուէնոս Այրէս, Պոլիս, Միացեալ Նահանգներ, Գանատա, ուր ընտանիքին շառաւիղները կը սփռուին, յատկապէս իրենց հայրենի Ատանան վերջնականապէս լքելէ ետք։

Յօդուածին հեղինակը Անի Պագալեանն է, որ տարիներէ ի վեր կ՚աշխատի իր գերդաստանին պատմութիւնը եւ յիշողութիւնը վերականգնելու ուղղութեամբ։ Այս էջին պատրաստութեան իր մասնկացութիւնը բերած է նաեւ Ռուպի Կիւլեանը:

Ահաւասիկ էջին կապը՝
https://www.houshamadyan.org/arm/oda/americas/ashekian/iynedjian/bakalian/bohdjelian-5-usa.html

Յօդուածը հայերէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցին յաջորդաբար Վարդան Թաշճեան եւ Արլէթ Ինճիտիւզէն։

Լաւագոյն մաղթանքներ՝
Յուշամատեանի խմբագրական կազմ

Full Image

Bedros Parseğ Aşıkyan’ın Soyundan Gelenler | ADA

Aşıkyan/İğneciyan/Bakalyan/Bohcelyan sülalesinin geçmişini aktarmaya devam ediyor ve bu kez sizlere Parseğ Aşıkyan ve onun soyundan gelen dalı sunuyoruz.

Bu aile geçmişi bizi Kayseri, Adana, Kıbrıs, Beyrut, Bağdat, Kahire, İskenderiye, Hayfa, Tahran, Buenos Aires, İstanbul, Birleşik Devletler ve Kanada'ya götürüyor. Aile üyeleri memleketleri Adana'yı kati şekilde terk ettikten sonra buralara savrulmuşlar.

Makaleyi, yıllardır aile tarihini ve hafızasını canlandırmak için uğraşan Ani Bakalyan kaleme aldı. Bu sayfanın hazırlanmasında Ruby Gülyan da katkıda bulundu.

Sayfanın linki:
https://www.houshamadyan.org/tur/ada/kuzey-ve-gueney-amerika/ashekian/iynedjian/bakalian/bohdjelian-5-usa.html

Makaleyi Ermenice ve Türkçeye sırasıyla Vartan Taşcıyan ve Arlet İncidüzen tercüme etti.

En iyi dileklerimizle,
Houshamadyan yayın ekibi

Full Image
Full Image
Follow us on Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo
Facebook Twitter Instagram Vimeo